Algemene voorwaarden deelnemers Mini Retreat

 1. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het betalen van de aanbetaling verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.
 2. Inschrijving is pas definitief nadat het volledige bedrag van 111euro is voldaan. Het volledige bedrag van de mini retreat dient uiterlijk op 26 april 2024 bij bijgeschreven te zijn.
 3. Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. 
 4. Het afzien van deelname aan de Mini Retreat geeft geen recht op terugbetaling en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.
 5. Als deelnemers besluiten zich vrijwillig terug te trekken dan hebben zij geen recht op terugbetaling. Is het vanwege ziekte of overlijden van naaste familie, dan dient de annulering verhaald te worden op de reis- dan wel annuleringsverzekering.
  Gemaakte reiskosten worden niet vergoed.
 6. Indien de deelnemer niet in staat is de door haar geboekte mini retreat bij te wonen, is in de plaats stelling in overleg mogelijk.
 7. De organisatie heeft het recht de mini retreat te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de begeleiders of overmacht.  Gevallen van overmacht waardoor de mini retreat van onze kant geen doorgang kan vinden geeft recht op restitutie met aftrek van reeds gemaakte kosten à €25,-.
 8. Alle deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een reis- en annuleringsverzekering. Mocht de mini retreat door omstandigheden aan de kant van ons niet doorgaan. Zie punt 7.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. De organisatie zal zorg dragen voor een goed en ordelijk verloop van de mini retreat.
 2. Deelname aan een cursus of mini retreat is geheel op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
 3. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt via info@estherfoppen.nl . De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

MEDISCHE DISCLAIMERS

 1. De activiteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als persoonlijke ontwikkeling & vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd en geef het aan als je je inschrijft.
 2. Meldt voorafgaande altijd aan de begeleider als je een lichamelijke klacht hebt waardoor je niet mee kunt doen. Mogelijk kan de begeleider het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.
 3. De deelnemer wordt dringend verzocht te melden bij de begeleiders of hij/zij onder behandeling is bij een psycholoog, psychiater of andere therapeut. Ook gebruik van medicijnen zoals antidepressiva dient te worden gemeld.
 4. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

WIJZIGINGEN IN PROGRAMMERING mini retreat

 1. De organisatie heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een mini retreat, bijvoorbeeld wanneer  wegens ziekte of andere omstandigheden de workshops niet (meer) kan verzorgen.
 2. De waarden zijn: respect, waardering, begrip, acceptatie, compassie, liefde en wijsheid. Ik verwacht dat elke deelnemer zich hier aan houdt.
 3. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. De organisatie is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.
 4. Wij zijn zuinig op deze Aarde. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
 5. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of de begeleiding niet opvolgen, kunnen uit de mini retreat verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.
 6. Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de cursus of mini retreat uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van de organisatie en de deelnemers.
 7. Neem bij vragen over onze algemene voorwaarden contact met ons op via info@estherfoppen.nl